TERUG NAAR INDEX
Vanaf 1 juli 2015
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Jun 2015

Nieuwe toegestane reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd contracten(de ketenregeling):

  • Onder het huidige recht ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de reeks contracten voor bepaalde tijd langer heeft geduurd dan 3 jaar en/of 3 contracten. De keten begint nu nog opnieuw na een onderbrekingsperiode van meer dan 3 maanden.
  • Door de WWZ ontstaat er sneller een contract voor onbepaalde tijd na een reeks tijdelijke contracten, namelijk na 2 jaar en/of 3 contracten. De termijn waarna de telling van de keten opnieuw wordt door de WWZ verlengd naar meer dan 6 maanden .
  • Het afwijken van de ketenregeling bij cao wordt bovendien aan banden gelegd. Er kan alleen van worden afgeweken als het gezien de aard van het werk noodzakelijk is of als het uitzendwerk betreft.
  • De mogelijke afwijking bij cao is bovendien gemaximeerd: maximaal 6 contracten in 4 jaar.
  • Van de nieuwe tussenperiode van 6 maanden kan bij de cao niet meer worden afgeweken.

Overgangsrecht

 • Deze nieuwe regels m.b.t. de ketenregeling gelden pas als er op of na 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten.
 • De “keten” is straks pas doorbroken door de tussenperiode van meer dan 6 maanden als er (op of) na 1 juli 2015 meer dan 6 maanden na de nieuwe en de voorgaande arbeidsovereenkomst zit.

De wettelijke aanzegging bij het aflopen van bepaalde tijd contracten:

 • Bij een arbeidsovereenkomst voor een half jaar of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde de werknemer schriftelijk informeren of hij het contract wel of niet gaat verlengen.
 • Tegelijk met die informatie moet de werkgever zijn werknemer informeren over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.
 • Laat de werkgever na om de werknemer schriftelijk te informeren over zijn voornemen dan dient hij een maandloon te betalen als vergoeding, ook al blijft werknemer in dienst!
 • Informeert de werkgever de werknemer te laat, dan moet hij een vergoeding betalen voor de termijn dat hij te laat is.
 • Als de werkgever nalaat om de voorwaarden door te geven, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht voortgezet te worden onder dezelfde voorwaarden voor ten hoogste een jaar.
 • De aanzegverplichting geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 februari 2015 eindigen, tenzij de arbeidsovereenkomst korter duurt dan 6 maanden of niet eindigt op een kalenderdatum, zoals bij een project zonder vast einddatum.


Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.