TERUG NAAR INDEX
ZZP: VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN 1 GEEN WERKGEVERSGEZAG
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Oct 2015

Heeft u twijfels of wilt u verdere toelichting(en)?
Wij nodigen u graag uit voor een afspraak op ons kantoor
Neemt u deze moeite geven wij u als dank een gratis softwarepakket geschikt voor
al uw dagelijkse (administratieve) handelingen als ZZP-er.
VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN 1 GEEN WERKGEVERSGEZAG
Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 1 19 —10 — 2015

Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag

De Belastingdienst heeft, in samenwerking met VNO-NCW / MKB-Nederland, bijgaande modelovereenkomst opgesteld. U kunt deze als voorbeeldovereenkomst gebruiken in situaties waarin werkgeversgezag ontbreekt. Deze modelovereenkomst is heel algemeen geformuleerd met uitzondering van het ontbreken van de mogelijkheid van de opdrachtgever om leiding te geven en toezicht te houden op de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Vanwege het ontbreken van dit werkgeversgezag, oordeelt de Belastingdienst over werken volgens deze modelovereenkomst dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst / echte dienstbetrekking.

Bij werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst is dus geen sprake van een echte

dienstbetrekking. De zgn. `thuiswerkersregeling' en `gelijkgesteldenregeling' (fictieve

dienstbetrekkingen)1 willen partijen buiten toepassing laten. Met uitzondering van de onder de toelichting genoemde situaties is een opdrachtgever bij werken volgens deze modelovereenkomst vanaf 1 januari 2016 niet verplicht loonheffingen af te dragen of te voldoen, onder het voorbehoud dat

de `thuiswerkersregeling' en de `gelijkgesteldenregeling' vanaf 1 januari 2016 bij de toepassing van de overeenkomst kunnen worden uitgesloten.

Toelichting

Dienstbetrekking

De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd als sprake is van een (echte of fictieve) dienstbetrekking. Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (art.7:610 BW). Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:

1.             de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;

2.             de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;

3.             de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het

verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een 'gezagsverhouding'.

Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Deze algemene nog niet concreet ingevulde modelovereenkomst is zodanig verwoord, dat het derde element (werkgeversgezag) ontbreekt. Zie hiervoor artikel 2 van de overeenkomst. De opdrachtgever mag alleen aanwijzingen en instructies geven die passen binnen het kader van de opdracht. De overige elementen van deze overeenkomst zijn zodanig opgesteld, dat die niet alsnog leiden tot een arbeidsovereenkomst. Het cruciale van deze modelovereenkomst zit dus in het ontbreken van werkgeversgezag. Werken volgens de bijgevoegde modelovereenkomst leidt daarom niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1

Artikel 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als

dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).


Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kunnen de fictieve dienstbetrekkingen van thuiswerkers en gelijkgestelden, niet worden uitgesloten. Na een beoogde wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016, bestaat naar verwachting de mogelijkheid dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunnen bepalen, dat de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op een arbeidsrelatie van toepassing zijn. Een concept van de wettelijke bepaling waarin dit zal worden geregeld is aan de Eerste Kamer toegezonden.2 Op grond van de op dit moment geldende regelgeving maak ik daarom een voorbehoud voor de situaties waarin de bedoelde regelingen voor thuiswerkers of gelijkgestelden van toepassing zijn en zolang de regelgeving nog niet is gewijzigd. Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie, dus wel loonheffingen afdragen of voldoen. Meer informatie over de genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en in het Handboek loonheffingen 2015.

Voor andere dan de hierboven genoemde twee fictieve dienstbetrekkingen verandert niets. Dit heeft

tot gevolg dat wel sprake kan zijn van een fictieve dienstbetrekking ingeval van:

Aanneming van werk

Tussenpersonen, agenten

Stagiaires

Meewerkende kinderen

Commissarissen

Bestuurders van lichamen

Sekswerkers

Topsporters

Tussenkomst van degene tot wie de arbeidsverhouding bestaat

(Partners van) houders van een aanmerkelijk belang, die arbeid verrichten voor het

desbetreffende lichaam

Artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte duur3

Bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)

Voor deze gevallen kan de opdrachtgever aan deze modelovereenkomst niet de zekerheid ontlenen

dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.

Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering

De zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen geldt alleen als partijen in de praktijk handelen conform hetgeen zij overeen zijn gekomen in deze modelovereenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Geen oordeel over ondernemerschap

De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van deze modelovereenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Op basis van het standpunt voor de loonheffingen kan de Belastingdienst geen oordeel geven over de gevolgen voor de omzetbelasting.

2

Eerste Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 036, C, bijlage.

3

Net als voor de thuiswerkers en gelijkgestelden kan ook voor artiesten volgens het concept van de wettelijke bepaling gekozen worden voor het buiten toepassing laten van de artiestenregeling.


Gebruik kenmerknummer modelovereenkomst

Deze modelovereenkomst is bij de Belastingdienst op 19-10-2015 geregistreerd onder nummer

9015550000-06.

Verwijzing naar de modelovereenkomst

Bij het gebruik van een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst, moet de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. Daarvoor dient in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer steeds de volgende tekst te worden gebruikt:

`Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder nummer 9015550000-06 opgestelde modelovereenkomst."

Indien bovenstaande tekst niet wordt opgenomen in de overeenkomst, kunnen partijen aan de door opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Wijzigingen in de tekst van deze door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst, kunnen gevolgen hebben voor de loonheffingen.

Geldigheidsduur beoordeling

De Belastingdienst heeft deze voorbeeld modelovereenkomst in samenwerking met VNO-NCW / MKB Nederland opgesteld. Tussentijdse evaluatie van het gebruik van de overeenkomst kan aanleiding vormen om de modelovereenkomst aan te passen.

Het oordeel over deze modelovereenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van opstelling, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie en de hiervoor genoemde evaluatie kunnen aanleiding zijn het oordeel over deze modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

Geen aansprakelijkheid voor schade

De Belastingdienst heeft in samenwerking met VNO-NCW / Nederland deze modelovereenkomst uitsluitend opgesteld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst en VNO-NCW / MKB Nederland zijn niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van het model.


VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN 1 GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 1 19 —10 — 2015

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Partijen:

1.     <NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM>,

hierna te noemen: "Opdrachtgever";
en

2.     <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: "Opdrachtnemer";

gezamenlijk te noemen: "Partijen";

Overwegende dat:

a.     Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van <OMSCHRIJVING>;

b.    Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>;

c.     Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;

d.    Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

e.     Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;

f.     Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

g.    deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder nummer 9015550000-06 opgestelde modelovereenkomst;

h.     Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1          De opdracht

1.1.        Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.

Artikel 2             Uitvoering van de opdracht

1.1.        Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.


1.2.            Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de

uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de

werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

1.3.                  Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een
goede uitvoering van de opdracht.

1.4.                  Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel
zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 3          Duur van de overeenkomst

1.1.                  De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan tot <EINDDATUM> OF: voor de
duur van het Project <NAAM>.

1.2.                  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4          Nakoming en vervanging

4.1                   Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met
een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2        <VRIJE INVULLING OVER VERVANGING>

Artikel 5          Opzegging overeenkomst

5.1        <VRIJE INVULLING>

Artikel 6          Vergoeding, facturering en betaling

6.1                   Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € ... per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € ....
exclusief BTW voor het gehele project.

6.2                   Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen)
zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.3                   Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL
DAGEN> dagen na ontvangst van de factuur.

6.4                   Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht,
brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Artikel 7             Aansprakelijkheid/ schade

7.1                   Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde
derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn ver