TERUG NAAR INDEX
CAO Thuiszorg. Met name van belang voor "hulp huishouding"
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
May 2018
Klik hier voor PDF versie

                                     Collectieve    Arbeidsovereenkomst

                                                     voor de

                                   Verpleeg-, Verzorgingshuizen,         Thuiszorg

                                          en Jeugdgezondheidszorg

                                                       2018
Publicatie onder auspiciën van het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT)
© SOVVT.   Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, microfilm, opnamen, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze CAO. Het gebruik van de tekst als toelichting of
ondersteuning bij artikelen en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.


                                 CAO  Verpleeg-,  Verzorgingshuizen en Thuiszorg                                     1

Inhoud

Protocol                                                                                                          6

Hoofdstuk  1   Algemene   bepalingen                                                                            11

Artikel 1.1    Definities                                                                                       11
Artikel 1.2    Werkingssfeer, toepassing en ontheffingen                                                        13
Artikel 1.3    Karakter van de  CAO                                                                             14

Hoofdstuk  2   De arbeidsrelatie                                                                                14

Artikel 2.1    De  arbeidsovereenkomst                                                                          14
Artikel 2.2    Arbeidsovereenkomst voor bepaalde  tijd of onbepaalde tijd                                       14
Artikel 2.3    Einde van de arbeidsovereenkomst                                                                 15

Hoofdstuk  3   Beloning                                                                                         15

Artikel 3.1    Functiewaardering                                                                                15
Artikel 3.2    Salaris                                                                                          15
Artikel 3.2A   Waardering  en beloning Hulp bij het Huishouden                                                  16
Artikel 3.3    Uitbetalen salaris                                                                               17
Artikel 3.4    Salarisgarantieregeling                                                                          17
Artikel 3.5    Werknemers  aangesteld in het kader van de Participatiewet                                       17
Artikel 3.6    Periodieke verhogingen                                                                           18
Artikel 3.7    Bevordering                                                                                      18
Artikel 3.8    Bijzondere beloningen                                                                            18
Artikel 3.9    Structurele eindejaarsuitkering                                                                  18
Artikel 3.9A   Eenmalige  uitkeringen 2016 en 2017                                                              18
Artikel 3.10   gereserveerd                                                                                     19
Artikel 3.11   Vakantiebijslag                                                                                  19
Artikel 3.12   Pensioen                                                                                         19
Artikel 3.12A  Incidentele compensatie pensioenaftopping                                                        19
Artikel 3.13   Gratificatie specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                       19
Artikel 3.14   Gratificatie specifiek voor Thuiszorgorganisaties                                                20
Artikel 3.15   Aanbod  werkgever  aan werknemer ter  oplossing problematiek ORT tijdens vakantie-uren           20
Artikel 3.16   Beroepsopleidingen                                                                               20
Artikel 3.17   Salarisgarantie leerling-werknemer                                                               21
Artikel 3.18   Zakgeld en stagevergoeding leerlingen                                                            22
Artikel 3.19   Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog                                                          22
Artikel 3.20   Overige  BBL opleidingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)              22
Artikel 3.21   Overige  opleidingen                                                                             22
Tabel 1        Salarisschalen per 1 juli 2017                                                                   23
Tabel 2        Salarisreeks per 1 juli 2017                                                                     26

Hoofdstuk  4   Arbeidsduur                                                                                      27

Artikel 4.1    Arbeidsduur                                                                                      27
Artikel 4.2    Inzet- en contractenbeleid van flexibele arbeid                                                  27
Artikel 4.3    Gereserveerd                                                                                     28
Artikel 4.4    Uitbreiden arbeidsduur                                                                           28
Artikel 4.5    Contractenbeleid                                                                                 28
Artikel 4.6    Dialoog over en diagnose van werktijden en contracten                                            29

Hoofdstuk  5   Werktijden                                                                                       29

Artikel 5.1    Werk- en  Rusttijden                                                                             29
Decentrale vaststelling werktijden (kanteling)                                                                  30
Artikel 5.2    Pauzes                                                                                           31
Artikel 5.3    Vrije  weekenden                                                                                 31
Artikel 5.4    Nachtdiensten                                                                                    31
Artikel 5.5    Bereikbaarheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                              31
Artikel 5.6    Bereikbaarheidsdiensten specifiek voor Thuiszorgorganisaties                                     31
Artikel 5.7    Aanwezigheidsdienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                32
Artikel 5.8    Consignatiedienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                  32
Artikel 5.9    Aanvullende bepalingen  over vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst
               specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                                    32
Artikel 5.10   Slaapdienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                        33
Artikel 5.11   Slaapdienst specifiek voor Thuiszorgorganisaties                                                 33                                  CAO   Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg                                      2

Artikel 5.12   Gereserveerd                                                                                     34
Artikel 5.13   Gereserveerd                                                                                     34
Artikel 5.14   Gereserveerd                                                                                     34
Artikel 5.15   Verschoven  dienst specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                 34
Artikel 5.16   Overwerk specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                                           34
Artikel 5.17   Structureel meerwerk specifiek voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen                               35
Artikel 5.18   Overwerk specifiek voor Thuiszorgorganisaties                                                    35
Artikel 5.19   Onregelmatige dienst                                                                             35
Artikel 5.20   Compensatieregeling Thuiszorgorganisaties                                                        36
Artikel 5.21   Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie-uren en overige verlof                    37

Hoofdstuk  6   Werk   en privé                                                                                  37

Artikel 6.1    Opbouw   vakantie-uren                                                                           37
Artikel 6.2    Overgangsregeling  50 jaar of ouder                                                              37
Artikel 6.3    Garantieregeling 55 jaar of ouder                                                                38
Artikel 6.4    Opnemen  van vakantie-uren                                                                       38
Artikel 6.5    Verjaren vakantie-uren                                                                           38
Artikel 6.6    Feestdagen                                                                                       38
Artikel 6.7    Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof                                                        39
Artikel 6.7a   Verlof bijzondere gebeurtenissen                                                                 39
Artikel 6.8    Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte                                                              39
Artikel 6.9    Mantelzorg                                                                                       39
Artikel 6.10   Verlenging bevallingsverlof                                                                      39
Artikel 6.11   Wet  Arbeid en Zorg                                                                              40
Artikel 6.12   (Gedeeltelijk) afwijzen verlof                                                                   40
Artikel 6.13   Premies  tijdens onbetaald verlof/levensloopregeling                                             40

Hoofdstuk  7   Meerkeuzesysteem   arbeidsvoorwaarden                                                            40

Artikel 7.1    Meerkeuzesysteem                                                                                 40
Artikel 7.2    Randvoorwaarden                                                                                  40
Artikel 7.3    Inrichting meerkeuzesysteem                                                                      40

Hoofdstuk  8   Arbeid en  gezondheid                                                                            41

Artikel 8.1    Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid                                                            41
Artikel 8.2    Loon bij ziekte/arbeidsongeschiktheid voor werknemers met min/max-contract                       41
Artikel 8.3    Verlagen van loondoorbetaling                                                                    41
Artikel 8.4    Geheel of gedeeltelijk vervallen van loondoorbetaling                                            41
Artikel 8.5    Opnieuw   ziek                                                                                   41
Artikel 8.6    Salarisaanpassingen bij ziekte                                                                   41
Artikel 8.7    Vakantiebijslag bij ziekte                                                                       41
Artikel 8.8    Eindejaarsuitkering bij ziekte                                                                   41
Artikel 8.9    Productieve arbeid en re-integratie tijdens ziekte.                                              42
Artikel 8.10   Loonaanvulling vervroegde IVA-uitkering                                                          42
Artikel 8.11   Gereserveerd                                                                                     42
Artikel 8.12   WIA   0-35%                                                                                      42
Artikel 8.13   Arbocatalogus   VVT                                                                              42

Hoofdstuk  9   Vergoedingen                                                                                     42

Artikel 9.1    Vergoeding  woon-werkverkeer                                                                     42
Artikel 9.2    Tegemoetkoming   voor reizen van huis naar cliënten in de wijk                                   43
Artikel 9.3    Vergoeding  voor reizen vanaf de vaste locatie naar andere locaties of naar cliënten             44
Artikel 9.4    Vergoeding reis- en verblijfkosten voor incidentele dienstreizen                                 44
Artikel 9.5    Uitkering bij overlijden                                                                         44
Artikel 9.6    Vergoeding  van herregistratie                                                                   45
Artikel 9.7    Transitievergoeding                                                                              45

Hoofdstuk  10  Medezeggenschap,   vakbondsfaciliteiten, vertrouwenspersoon                                      46

Artikel 10.1   Extra bevoegdheden van  de Ondernemingsraad                                                      46
Artikel 10.1A  Ontwikkeling en (loop)baan perspectief                                                           46
Artikel 10.2   Verlof voor vakbondsactiviteiten                                                                 47
Artikel 10.3   Vakbondsconsulent  en vakbondsfaciliteiten                                                       47
Artikel 10.4   Vertrouwenspersoon  seksuele intimidatie                                                         47
Artikel 10.5   Adviesraad  van  Zorgmedewerkers                                                                 47


                                  CAO   Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg                                      3

Hoofdstuk  11  Functiewaardering                                                                                48
Artikel 11.1   Uitgangspunten FWG                                                                               48
Artikel 11.2   Herindeling                                                                                      48
Artikel 11.3   Herindelingsprocedure                                                                            48
Artikel 11.4   Vaststellen functiebeschrijving                                                                  49
Artikel 11.5   Waardering en indeling van de functie                                                            49
Artikel 11.6   Deskundigenoordeel                                                                               49

Hoofdstuk  12  Reorganisatie                                                                                    50
Artikel 12.1   Reorganisatie en sociaal plan                                                                    50
Artikel 12.2   Rechtspositie hulp bij het huishouden bij overname Wmo                                           50

Hoofdstuk  13  Decentrale regelingen                                                                            50
Artikel 13.1   Ondernemingsovereenkomst                                                                         50
Artikel 13.2   Rol   Ondernemingsraad                                                                           50
Artikel 13.3   Decentrale bepalingen voormalige CAO  V&V   en voormalige CAO   Thuiszorg                        51
Artikel 13.4   Decentraal overleg met vakbonden over   medezeggenschap                                          51

Hoofdstuk  14  Slotbepalingen                                                                                   52
Artikel 14.1   Commissie  van Interpretatie                                                                     52
Artikel 14.2   Op non-actiefstelling en schorsing                                                               52
Artikel 14.3   Bijdrage  werknemersorganisaties                                                                 52
Artikel 14.4   Duur, wijziging en opzegging van de