TERUG NAAR INDEX
Aftrekbeperkingen belastingplichtige 2012
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Aug 2012

van: 2012

Kostensoort Aftrekbaarheid
werkruimte in privéwoning  
- inkomen > 70% in werkruimte1 100%
- inkomen < 70% in werkruimte 0%
telefoonabonnement in de woning 0%
literatuur anders dan vakliteratuur 0%
kleding uitgezonderd werkkleding2 0%
persoonlijke verzorging2 0%
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 0%
reis- en verblijfkosten voor cursussen en opleidingen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen e.d. maximaal € 1.500
muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers en andere dergelijke apparatuur, beeldapparatuur (privébezit of in privé gehuurd) 0%
arbeidsbeloning meewerkende partner tot € 5.000 0%
geheven LB/PH en soortgelijke buitenlandse heffing 0%
premie buitenlandse volksverzekering, tenzij premieplichtig voor volksverzekeringen 0%
rente en kosten van overbedelingsschulden 0%
zakelijke verhuiskosten (overbrengen inboedel + € 7.750)3 100%
huisvesting buiten de woonplaats3 maximaal 2 jaar
privévervoermiddel (privébezit of in privé gehuurd) € 0,19 per km
vergoeding voor in de onderneming gebruikte privébezittingen (geen vervoermiddel) maximaal forfaitair rendement (4%) over gebruiksperiode + huurderslasten
vergoeding voor in de onderneming gebruikte privébezittingen die door de belastingplichtige in privé zijn gehuurd (geen vervoermiddel) huurprijs over gebruiksperiode + huurderslasten
1 Als de belastingplichtige geen werkruimte elders heeft moet het inkomen voor meer dan 70% in of vanuit de werkruimte en voor meer dan 30% in de werkruimte worden verdiend. Tot het inkomen behoort naast winst uit onderneming ook belastbaar loon en belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.
2 Aftrekbeperking geldt niet voor artiest, presentator of beroepssporter.
3 Als belastingplichtige meer dan één onderneming of werkzaamheid heeft, komen de kosten gezamenlijk bij één onderneming of werkzaamheid in aanmerking.

Bron: art. 3.16 Wet IB 2001