TERUG NAAR INDEX
Assurantiebelasting
Deze bijdrage is verzorgd door: MijnBedrijfsPunt
Nov 2012

Assurantiebelasting en overdrachtsbelasting betalen

De hoogte van assurantiebelasting en overdrachtsbelasting hangt af van het soort verzekering (assurantie) of van de onroerende zaak (overdrachtsbelasting). Niet alle verzekeringen worden belast met assurantiebelasting. Wie eigenaar wordt van een onroerende zaak, betaalt meestal overdrachtsbelasting. De regels rond overdrachtsbelasting zijn recent versoepeld.

Assurantiebelasting niet over alle verzekeringen

Alle verzekeringen worden belast, behalve:

  • een levensverzekering;
  • een ongevallenverzekering, invaliditeitsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • een ziekteverzekering en ziektekostenverzekering;
  • een werkloosheidsverzekering;
  • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen (behalve privévliegtuigen);
  • transportverzekeringen;
  • herverzekeringen;
  • exportkredietverzekeringen.

Hoogte assurantiebelasting

De assurantiebelasting wordt geheven over de premie van de verzekering. Het tarief is sinds 1 maart 2011 9,7%. Vanaf 2015 wordt het tarief 9,5%.

Deelakkoord: assurantiebelasting naar 21%

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen (het debat over de rijksbegroting en Miljoenennota) de voorstellen besproken uit het deelaccoord van de VVD en de PvdA, de 2 partijen die op dit moment onderhandelen over een nieuw kabinet. In het Deelakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken de begroting voor 2013 op een aantal punten te wijzigen. Het akkoord bevat onder meer het voorstel de assurantiebelasting te verhogen van 9,7% naar 21%.

Op 9 oktober 2012 heeft de Tweede Kamer door een motie ingestemd met de wijzigingsvoorstellen uit het Deelakkoord. De departementale begrotingen en het Belastingplan worden in de komende weken in afzonderlijke debatten in de Tweede en Eerste Kamer behandeld.